Privatumo ir duomenų apsaugos politika

Įsipareigojimas laikytis duomenų apsaugos ir privatumo reikalavimų

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ laikosi visų taikomų ES ir nacionalinių teisės aktų duomenų apsaugos, privatumo ir informacijos saugumo srityje.

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ įgyvendina asmens duomenų apsaugos sistemą ir informacijos saugumo sistemą, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų reikalavimų ir demonstruojama institucinė atsakomybė už duomenų apsaugą bei informacijos saugumą, taikant visas reikiamas technines ir organizacines priemones, kad būtų laikomasi galiojančio Duomenų apsaugos įstatymo bendrosios teisinės tvarkos ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įsigaliojusio nuo 2018 m. gegužės 25 d., specialiosios teisinės tvarkos.

Dėl bet kokio paaiškinimo ar papildomos informacijos arba norint pasinaudoti teisėmis šioje srityje, prašome kreiptis į „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ duomenų apsaugos tarnybą el. pašto adresu DataProtection@tradecorp.rovensa.com

«Asmens duomenys»

Asmens duomenys – informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (toliau – „duomenų subjektas“), kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta; asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta – fizinis asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai, ypač pagal identifikatorių. Asmens identifikatoriai gali būti, pavyzdžiui, vardas bei pavardė, identifikacinis numeris, vietos duomenys, identifikatoriai pagal elektronines priemones arba vienas ar daugiau konkrečių to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės elementų.

«Asmens duomenų tvarkymas»

Tvarkymas – operacija ar operacijų derinys, atliekamas su asmens duomenimis arba asmens duomenų rinkiniais automatizuotomis ar neautomatizuotomis priemonėmis, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ar pakeitimas, nuskaitymas, pasitikrinimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, skleidžiant ar kitaip atskleidžiant, palyginimas arba sujungimas, apribojimas, šalinimas arba naikinimas.

«Slapukai»

Slapukai – nedideli tekstiniai failai su svarbia laikoma informacija, kuriuos prieigai naudojami įrenginiai (kompiuteriai, mobilieji telefonai ar nešiojami mobilieji įrenginiai) atsisiunčia per naršyklę, kai Klientas arba Vartotojas apsilanko svetainėje.

Už duomenų tvarkymą atsakingas subjektas

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“, pagrindinės buveinės adresas: Parque empresarial Cristalia Edificio ONIC 5, 6ª planta Vía de los poblados, 3 28033 Madrid (Spain), įmonės kodas / mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: A-46715413, įregistruota Madrido juridinių asmenų registre, tomo Nr. 18655 žiniaraščio Nr. M-324710 90 puslapyje, toliau vadinama „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“, yra subjektas, atsakingas už www.tradecorp.com.es svetaines ir kompiuterizuotas taikomąsias programas, toliau vadinamas kanalais arba taikomosiomis programomis, per kurias Vartotojai, Paslaugų gavėjai ar Klientai gauna nuotolinę prieigą prie „Agrobusiness“ paslaugų ir produktų, kurie bet kuriuo metu per juos pristatomi, parduodami ar tiekiami.

Bet kuriam Vartotojui, Paslaugų gavėjui ar Klientui naudojantis kanalais ar taikomosiomis programomis, gali būti atliekamos asmens duomenų tvarkymo operacijos, kurių apsaugą, privatumą ir saugumą „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“, kaip už jų tvarkymą atsakingas subjektas, užtikrina pagal šios duomenų apsaugos ir privatumo politikos sąlygas.

Duomenų valdytojo kontaktinė informacija

Norėdami susisiekti su „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ duomenų apsaugos biuru, adresu DataProtection@tradecorp.rovensa.com. nusiųskite el. laišką, kuriame aprašomas prašymo objektas ir nurodomas el. pašto adresas, kontaktinis telefono numeris arba pašto adresas.

Bet kuriuo kitu tikslu galima naudoti šiuos „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ bendruosius kontaktinius duomenis:

– adresas: Parque empresarial Cristalia Edificio ONIC 5, 6ª planta Vía de los poblados, 3 28033 Madrid (Spain).

– el paštas: global@tradecorp.rovensa.com;

– bendrasis telefono numeris: +34 913 273 200.

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ tvarko asmens duomenis, kurie būtinai reikalingi informacijos atskleidimui ir jos kanalų veikimui užtikrinti, atsižvelgiant į Vartotojų, Paslaugų gavėjų ar Klientų naudojimo būdus, nepriklausomai nuo to, ar tuos duomenis suteikia Vartotojai arba Paslaugų gavėjai užklausų registravimo arba informacijos gavimo tikslais, ar juos suteikia Klientai užsiprenumeruodami tuos kanalus, ar jie gaunami per tuos kanalus naudojantis „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ teikiamomis paslaugomis, pavyzdžiui, prieigos, konsultavimo, instruktavimo, sandorių ir kitus įrašus, susijusius su tų kanalų naudojimu.

Ypač tam tikrų kanalų funkcijų naudojimas arba aktyvinimas gali apimti tam tikro skaičiaus tiesioginių ar netiesioginių asmens identifikatorių, pavyzdžiui, vardo bei pavardės, adreso, kontaktinės informacijos, įrenginio adresų ar geografinės padėties, tvarkymą, su sąlyga, kad Vartotojas, Paslaugų gavėjas ar Vartotojas / Klientas tokiam naudojimui suteikė aiškų leidimą.

Vartotojai, Paslaugų gavėjai ar Klientai visais atvejais bus informuojami apie būtinybę pasiekti tokius duomenis, kad galėtų naudotis atitinkamų kanalų funkcijomis.

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ surinkti asmens duomenys tvarkomi elektroniniu būdu, tam tikrais atvejais automatiškai, įskaitant failų tvarkymą ar profilio apibrėžimą, ir prieš sutarties pasirašymą, sutarties galiojimo metu ar sutarčiai pasibaigus turimų santykių su Vartotojais, Paslaugų gavėjais arba Klientais valdymo apimtimi, laikantis galiojančių nacionalinių ir Bendrijos reglamentų.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Vartotojų, Paslaugų gavėjų ar Klientų asmens duomenų kategorijos ar tipai yra šie: vardas, pavardė, gimimo data, adresas, pašto kodas, šalis, fiksuotojo ryšio telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris arba asmens tapatybės dokumento numeris (ne- privaloma).

Teisiniai principai

Visos duomenų tvarkymo operacijos atitinka pagrindinius duomenų apsaugos ir privatumo apsaugos principus, ypač susijusius su jų platinimu, teisėtumu, patikimumu, skaidrumu, tikslu, minimizavimu, saugojimu, tikslumu, vientisumu bei konfidencialumu, ir „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ yra pasirengusi pademonstruoti savo atsakomybę duomenų subjektui arba bet kuriai trečiajai šaliai, kuri turi teisėtą interesą šiuo klausimu.

Teisėti pagrindai

Visas duomenų tvarkymo operacijas vykdo „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ teisėtais pagrindais, ypač dėl to, kad duomenų subjektas davė savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais arba dėl to, kad duomenų tvarkymas laikomas būtinu sutarčiai, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba susitarimams prieš pasirašant sutartį duomenų subjekto prašymu vykdyti, arba dėl to, kad tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti teisinį įsipareigojimą, taikomą duomenų valdytojui, arba dėl to, kad tvarkymas yra būtinas dėl „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ arba trečiųjų šalių teisėtų interesų.

Tvarkymo tikslas

Visi asmens duomenys, tvarkomi „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ kanaluose, yra skirti išskirtinai tik informacijai Vartotojams teikti, Paslaugų gavėjų asmeninei informacijai, kuri laikoma būtina ryšių ar komunikacijos valdymui, tvarkyti, taip pat Klientų užsakytoms paslaugoms teikti ir, apskritai, prieš pasirašant sutartį, sutarčiai galiojant arba sutarčiai pasibaigus turimiems santykiams su Vartotojais ar Klientais valdyti.

Surinkti asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi statistikos tikslais, informacijos atskleidimo ar reklamos veiklai ir komercinei ar rinkodaros veiklai, ypač siekiant skatinti veiksmus, skirtus naujoms funkcijoms arba naujiems produktams bei paslaugoms platinti tiesiogiai bendraujant laiškais ar elektroniniu paštu, žinutėmis ar skambučiais telefonu arba naudojantis bet kokia kita elektroninių ryšių paslauga.

Jei visada užtikrinamas išankstinis informavimas ir aiškiai išreikšto leidimo pastariesiems tikslams gavimas, Vartotojai arba Klientai gali bet kuriuo metu pasinaudoti savo teise prieštarauti tam, kad jų asmens duomenys būtų naudojami kitais tikslais, o ne tik sutartinių santykių valdymui ekstrapoliuoti, t. y. rinkodaros tikslais, informacinei komunikacijai siųsti arba įtraukimui į sąrašus ar informacines paslaugas, ir šiuo tikslu nusiųsti rašytinį prašymą, adresuotą „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ asmens duomenų apsaugos biurui, toliau nurodyta tvarka.

Duomenų saugojimo laikotarpiai

Asmens duomenys bus saugomi tik laikotarpį, reikalingą tikslams, dėl kurių buvo jie buvo surinkti ar vėliau tvarkomi, įgyvendinti, ir užtikrinama, kad bus laikomasi visų taikomų teisinių archyvavimo taisyklių.

Slapukų naudojimas

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ galimai gali naudoti dviejų plačių kategorijų slapukus: su interneto svetainėmis susijusius slapukus ir su tiesioginių elektroninių ryšių kanalais susijusius slapukus. Kiekvienos iš šių kategorijų slapukus Vartotojai arba Klientai gali išjungti.

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ savo svetainėse slapukus naudoja tam, kad būtų pagerintas veikimas ir Vartotojų bei Klientų naršymo patirtis, viena vertus, padidinant atsako greitį ir efektyvumą, kita vertus, pašalinant poreikį pakartotinai įvesti tą pačią informaciją.

Slapukų naudojimas padeda svetainėms atpažinti Vartotojų ir Klientų įrenginius kitą kartą, kai jie jose apsilanko, o kai kuriais atvejais slapukai taip pat svarbūs svetainių veikimui.

Visuose „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ kanaluose naudojami slapukai nerenka asmeninės informacijos, leidžiančios identifikuoti Vartotojus ar Klientus, ir laiko tik bendrąją informaciją, t. y., be kita ko, prieigos formą ar geografinę vietą ir būdą, kuriuo jie naudoja kanalus. Slapukuose saugoma tik informacija, susijusi su Vartotojų ir Klientų parinktimis, o asmeniniai identifikatoriai neįrašomi.

Vartotojai, Paslaugų gavėjai ir Klientai bet kuriuo metu per kompiuterinę taikomąją programą, naudojamą naršyti internete (naršyklę), gali priimti sprendimą būti informuoti apie slapukų gavimą ir blokuoti jų įrašymą į savo sistemą.

Atsižvelgdama į numatytus tikslus, „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ gali, jei reikia, naudoti trijų skirtingų tipų slapukus, atitinkančius šias specifikacijas:

(i) būtinieji slapukai – tam tikri slapukai yra būtini norint pasiekti konkrečias internetinių kanalų sritis, nes jie leidžia naršyti ir naudoti taikomąsias programas, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainių sričių naudojant vartotojo registraciją; be šių slapukų paslaugos, kurioms tai reikalinga, negali būti teikiamos;

(ii) funkcionalumo slapukai – funkcionalumo slapukai leidžia prisiminti vartotojo naršymo parinktis, taip išvengiant poreikio iš naujo konfigūruoti ir tinkinti kiekvieną apsilankymą;

(iii) analizės slapukai – šie slapukai skirti analizuoti, kaip vartotojai naudoja svetaines, išskiriant straipsnius ar paslaugas, kurie gali būti įdomūs vartotojams, stebint svetainės veikimą ir nustatant populiariausius puslapius bei efektyviausius būdus susieti puslapius, arba nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose pateikiami klaidų pranešimai; šie slapukai naudojami tik statistinei analizei ir kūrimui, niekada nerenkant asmeninio pobūdžio informacijos.

Šiais tikslais „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ gali suteikti Vartotojams ir Klientams aukštos kokybės patirtį, personalizuodama informaciją bei pasiūlymus ir nustatydama ar ištaisydama bet kokias problemas, kurios gali kilti naudojantis svetainėmis.

Skirstant pagal galiojimo tipą, yra dviejų tipų slapukai:

(i) nuolatiniai slapukai – slapukai, įrašomi prieigai prie kanalų naudojamuose įrenginiuose (kompiuteriuose, mobiliuosiuose telefonuose ir kt.) naršyti internete naudojamų kompiuterinių taikomųjų programų (naršyklių) lygmeniu, ir naudojami, kai Vartotojai ar Klientai pakartotinai apsilanko bet kuriame kanale; apskritai, jie naudojami naršymui nukreipti pagal Vartotojo ar Kliento interesus, leidžiant „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ teikti asmeniniams poreikiams labiau pritaikytas paslaugas;

(ii) seanso slapukai – laikini slapukai, kurie sugeneruojami ir galioja tik iki seanso pabaigos, ir kitą kartą, kai Klientas / Vartotojas įjungs savo naršyklę, slapukai nebebus įrašyti; gauta informacija leidžia tvarkyti seansus, nustatyti problemas ir suteikti geresnę naršymo patirtį.

Vartotojai ir Klientai bet kada gali išjungti kai kuriuos arba visus slapukus – jie turi laikytis nurodymų, pateiktų kiekvienoje kompiuterio programinės įrangos taikomojoje programoje, naudojamoje naršyti internete (naršyklėje). Tačiau išjungus slapukus gali būti prarasta galimybė naudotis kai kuriomis svetainių funkcijomis.

Tiesioginių elektroninių ryšių kanalų kontekste „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ slapukus taip pat gali naudoti atidarant įvairius išsiųstus elektroninius pranešimus, pavyzdžiui, naujienlaiškius ir elektroninius laiškus. Tai daroma statistikos tikslais, siekiant atskleisti, ar tokie pranešimai buvo atidaryti, ir stebėti nuorodų ar skelbimų tuose pranešimuose spustelėjimus.

Norėdami išjungti šios kategorijos slapukus, Vartotojai ir Klientai visada gali išjungti elektroninių pranešimų siuntimą, naudodamiesi tam tikra parinktimi jų poraštėse.

Duomenų perdavimas kitiems subjektams

Atskleisdama informaciją arba teikdama paslaugas Vartotojams ar Klientams per kanalus „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ galimai gali naudoti trečiųjų šalių subrangovų, įskaitant subjektus, kurių pagrindinės buveinės yra už Europos Sąjungos ribų, paslaugas, kad suteiktų tam tikras paslaugas, o tai gali reikšti, kad šie subjektai turi prieigą prie Vartotojų ar Klientų asmens duomenų.

Tokiomis aplinkybėmis ir, jei reikia, „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ bendradarbiaus tik su tais subrangovų subjektais, kurie suteikia tinkamas garantijas dėl tinkamų techninių ir organizacinių priemonių naudojimo tokiu būdu, kad tvarkymas atitiktų taikomų standartų reikalavimus, o tokios garantijos bus įformintos sutartyje, sudarytoje tarp „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ ir kiekvienos iš šių trečiųjų šalių.

Duomenų gavėjai

Vartotojų, Paslaugų gavėjų ar Klientų asmens duomenys jokiu atveju, išskyrus tiek, kiek reikia vykdant teisinius įsipareigojimus,  nebus perduodami trečiosioms šalims, kurios nėra subrangovų subjektai arba teisėti gavėjai, taip pat jokia kita komunikacija nebus vykdoma jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie paminėti anksčiau.

Tarptautiniai duomenų perdavimai

Bet koks asmens duomenų perdavimas į trečiosios šalies šalį ar tarptautinę organizaciją atliekamas tik vykdant teisėtus ar garantuotus įsipareigojimus, kurie šiuo atžvilgiu atitinka taikomas Bendrijos ir nacionalinės teisės taisykles.

Apsaugos priemonės

Atsižvelgdama į pažangiausias technologijas, jų naudojimo kaštus, tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą bei tikslus ir tikėtiną įvairaus dydžio riziką Vartotojams ar Klientams, „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ ir visi subjektai, kurie yra jos subrangovai, taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų riziką atitinkantį apsaugos lygį.

Tuo tikslu taikomos įvairios saugumo priemonės, skirtos asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto atskleidimo, praradimo, piktnaudžiavimo, pakeitimo, tvarkymo ar prieigos, taip pat nuo bet kokios kitos neteisėto duomenų tvarkymo formos.

Vartotojai, Paslaugų gavėjai ar Klientai patys atsakingi už prieigos kodų slaptumą, jų neatskleidimą trečiosiomis šalimis, o konkrečiu kompiuterinių taikomųjų programų, skirtų kanalams pasiekti, naudojimo atveju – už prieigos įrenginių saugios būklės palaikymą ir gamintojų ir (arba) operatorių rekomenduojamos saugos praktikos laikymąsi, ypač diegiant ir naujinant būtinas saugumo taikomąsias programas ir, be kita ko, antivirusines programas.

Prireikus trečiųjų šalių subrangovų, kurie gali turėti prieigą prie Vartotojų ar Klientų asmens duomenų, paslaugų, „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ subrangovai privalės taikyti apsaugos priemones bei protokolus organizacijos lygiu ir technines charakteristikas, būtinas siekiant apsaugoti asmens duomenų konfidencialumą bei saugumą ir užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie asmens duomenų, jų praradimui ar sunaikinimui.

Asmens duomenų subjektų naudojimasis teisėmis

Kaip asmens duomenų subjektai, „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ Vartotojai ir Klientai bet kuriuo metu gali naudotis savo teisėmis dėl duomenų apsaugos ir privatumo, ypač prieigos, taisymo, šalinimo, perkėlimo, apribojimo ar prieštaravimo dėl tvarkymo teisėmis, pagal taikomų standartų sąlygas ir apribojimus.

Kiekvieną prašymą pasinaudoti teisėmis dėl duomenų apsaugos ir privatumo duomenų subjektas turi raštu pateikti duomenų apsaugos biurui, naudodamasis toliau pateikta procedūra ir kontaktine informacija.

Skundai ar pasiūlymai ir pranešimai apie incidentus

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ Vartotojai ir Klientai turi teisę pareikšti skundą, pateikdami skundą duomenų apsaugos kontrolės institucijoms.

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ Vartotojai ir klientai taip pat gali pateikti pasiūlymus, išsiųsdami elektroninį laišką duomenų apsaugos biurui.

Incidentų ataskaitos

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ yra įdiegta incidentų valdymo sistema, apimanti duomenų apsaugą, privatumą ir informacijos saugumą.

Bet kuris Vartotojas ar Klientas, norintis pranešti apie bet kokią asmeninių duomenų pažeidimo situaciją, dėl kurios netyčia arba neteisėtai sukeliamas neteisėtas perduotų, saugomų ar kitaip tvarkomų asmens duomenų sunaikinimas, praradimas, keitimas, atskleidimas ar prieiga prie jų, gali kreiptis į duomenų apsaugos biurą arba anksčiau nurodytais „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ kontaktiniais duomenimis.

Privatumo politikos keitimas

Siekdama užtikrinti naujinimą, plėtrą ir nuolatinį tobulėjimą, „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ bet kuriuo metu gali atlikti šios duomenų apsaugos ir privatumo politikos pakeitimus, kurie laikomi tinkamais arba būtinais, ir jos paskelbimas yra užtikrinamas skirtingais kanalais, siekiant garantuoti skaidrumą ir Vartotojų bei Klientų informavimą.

Aiškus sutikimas ir priėmimas

Duomenų apsaugos ir privatumo politikos sąlygos papildo „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ kanalų bendrųjų naudojimo sąlygų nuostatas dėl asmens duomenų.

Duomenų subjekto vykdomas laisvas, konkretus ir informuotas asmens duomenų atskleidimas reiškia šios politikos sąlygų žinojimą ir priėmimą, atsižvelgiant į tai, kad naudodamiesi kanalais arba pateikdami savo asmens duomenis, Vartotojai, Paslaugų gavėjai ir Klientai aiškiai suteikia leidimą juos apdoroti pagal taisykles, nustatytas kiekviename taikomame kanale ar rinkimo priemonėje.

Duomenų apsaugos biuras

Norėdami pasinaudoti bet kokia teise dėl duomenų apsaugos ir privatumo arba bet kokiu klausimu, susijusiu su duomenų apsauga, privatumu ir informacijos saugumu, „TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL“ Vartotojai, Paslaugų gavėjai ir Klientai gali kreiptis į duomenų apsaugos biurą el. pašto adresu DataProtection@tradecorp.rovensa.com, apibūdindami užklausos temą ir nurodydami el. pašto adresą, kontaktinį telefono numerį arba pašto adresą.